Welkom op vindiklekker.net. Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van onze diensten en producten. We verzoeken je deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat je een product bestelt via onze site. Door het gebruik van onze website aanvaard je deze algemene voorwaarden. Heb je vragen over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat je een bestelling plaatst.

2. Definities

Onder de Algemene Voorwaarden verstaan wij:

2.1 “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden en de Privacy Statement.

2.2 “Account”: je persoonlijke omgeving die door middel van een emailadres en wachtwoord toegang geeft tot onze website en waarop je jouw bestellingen kunt plaatsen, beheren en annuleren;

2.3 “Bestelprocedure” de procedure die jij interactief doorloopt op de website om een product te bestellen en te betalen;

2.4 “Bestelling” de door jou bestelde en betaalde producten op eenmalige basis of op vaste wekelijkse basis;

2.5 “www.vindiklekker.net”, “we”, “wij”, “ons”: de partij die de dienst exploiteert waarbij jij je bestelling plaatst;

2.6 “Dienst”: de website waarop de producten door #vindiklekker worden aangeboden die jij kunt bestellen en betalen door middel van het doorlopen en voltooien van een online bestelprocedure;

2.7 “Je”, “jouw” en “u”: verwijzingen naar jou, de persoon die de dienst gebruikt en een bestelling via de dienst bij #vindiklekker plaatst;

2.8 “Overeenkomst”: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door #vindiklekker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

2.9 “Product(-en)”: ambachtelijke huisgemaakte producten die #vindiklekker via de dienst aanbiedt en die jij via de dienst kan bestellen;

2.10 “Website”: de website van #vindiklekker.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van #vindiklekker, al jouw tegenwoordige en toekomstige bestellingen, overeenkomsten die tussen jou en #vindiklekker op afstand tot stand komen, eventuele nieuwsbrieven en de website van #vindiklekker alsmede contacten en/of (rechts-)handelingen tussen jou en #vindiklekker, ook indien deze rechtshandelingen niet tot een overeenkomst leiden.

3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op onze website. #vindiklekker behoudt zich het recht voor om de onderhavige Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een nieuwe versie in de dienst te plaatsen. Een dergelijke wijziging wordt altijd vermeld op onze website waar eveneens de gewijzigde algemene voorwaarden te vinden zijn. Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden dan heb je het recht om de overeenkomst op te zeggen. 

3.3 Je bent verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling via de dienst is jouw acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

4. Gebruikmaking van de diensten van #vindiklekker

4.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals naam, adres, woonplaats, mobiel telefoonnummer of bankrekeningnummer. 

4.2 De producten die jij via onze dienst bestelt zijn alleen voor eigen gebruik. Je verklaart de geleverde producten niet door te verkopen.

4.3 Indien #vindiklekker van oordeel is dat jij onze dienst op een onjuiste wijze gebruikt, heeft #vindiklekker het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen en eventuele openstaande bestellingen te annuleren.

5. Bestellen/ totstandkoming Overeenkomst

5.1 De via de dienst aangeboden producten en bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door jou kan worden aanvaard door het plaatsen van een bestelling door middel van het doorlopen en voltooien van de gehele bestelprocedure van de dienst.

5.2 Alle aanbiedingen van #vindiklekker zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door #vindiklekker worden herroepen. #vindiklekker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

5.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. Als #vindiklekker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, bindt #vindiklekker niet.

5.4 Elke bestelling die je bij ons plaatst is op basis van beschikbaarheid en onze leveringcapaciteit. Wanneer je een bestelling online via de dienst hebt geplaatst, zal er automatisch een bevestigingsmail naar je worden gestuurd. Wij verzoeken je meteen contact met ons op te nemen als je gegevens niet kloppen. De bevestigingsmail zal de bezorggegevens en de prijs van de bestelling bevatten. Als de bezorgcapaciteit en/of de bestelde producten niet beschikbaar zijn is dit direct zichtbaar bij het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt binnen 48 uur (werkuren) verzonden.

5.5 De door jou geplaatste bestelling wordt definitief door ons aanvaard om 16.00 uur op de dag voor de 48 uur levering van de bestelling en op dat tijdstip komt de overeenkomst tot stand. De door jou geplaatste bestelling kan tot 16.59 uur voor de dag van de 48 uur levering per mail worden geannuleerd.

5.6 Voor eenmalige bestellingen geldt dat de overeenkomst geen wettelijk herroepingsrecht kent omdat sprake is van de levering van producten die een beperkte houdbaarheid hebben.

6. Prijzen en betaling

6.1 De in de dienst vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

6.2 #vindiklekker heeft het recht om haar prijzen te allen tijde aan te passen. Deze prijsaanpassing heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten/ bestellingen welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

6.3 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan jou vermeld.

6.4 Jij hebt de verplichting om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens aan #vindiklekker.

6.5 Betalingen van eenmalige bestellingen dienen te worden voldaan via iDeal.

7. Verzending en levering

7.1 Wij leveren uw bestelde producten af op het adres dat u bij uw bestelling hebt doorgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. 

7.2 Wij streven ernaar de bestelde producten binnen 3 werkdagen te leveren.  

7.3 Postnl verzorgd de bezorging.

8. Kwaliteit

8.1 Kwaliteit staat bij #vindiklekker hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. #vindiklekker beschikt over een klantenservice, bereikbaar via info@vindiklekker.net

8.2 #vindiklekker heeft de verplichting om producten te leveren die aan de overeenkomst beantwoorden.

8.3 Als het product/de producten niet aan de overeenkomst beantwoordt/-en, dien jij #vindiklekker daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na aflevering van het product aan jou, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft #vindiklekker de keuze de desbetreffende producten opnieuw te leveren dan wel de factuurwaarde daarvan aan jou te restitueren.

9. Persoonsgegevens

9.1 #vindiklekker gebruikt jouw persoonsgegevens om de dienst en de producten te kunnen leveren, en waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen maar ook om onze bedrijfsprocessen efficiënter te maken, voor marketingdoeleinden en om aan jou betere service te kunnen bieden. Voor meer informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens verwijzen wij jou naar ons Privacy statement.

10. Intellectueel eigendomsrecht

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot #vindiklekker en de website berusten bij #vindiklekker.

10.2 Jij mag de website alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het overnemen, reproduceren van de website en andere werken is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van #vindiklekker.

11. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende bestellingen, overeenkomsten en geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en #vindiklekker, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen jij woonachtig bent.

12. Diversen

12.1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen #vindiklekker en jou worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en overeenkomsten. De administratie van #vindiklekker geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Jij erkent dat de elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

12.2 #vindiklekker is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst met jou door een enkele kennisgeving aan jou aan een derde over te dragen.

12.3 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met #vindiklekker in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door #vindiklekker vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.

© 2020 - 2024 #vindiklekker | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel